Księgarnia Eperons Ostrogi

 

Regulamin księgarni


I. OGÓLNE INFORMACJE O KSIĘGARNI

1. Księgarnia internetowa [zwana dalej „Księgarnią”], działająca pod adresem www.eperons-ostrogi.com.pl, prowadzona jest przez Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, z siedzibą w Krakowie
[zwanym dalej „Wydawnictwem”], NIP 9491881315, REGON 243695100;

2. Księgarnia zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w jej ofercie za pośrednictwem
sieci Internet;

3. Dane kontaktowe:

WYDAWNICTWO EPERONS-OSTROGI
ul. Racławicka 47/12
30-012 Kraków
Polska
e-mail: ksiegarnia@eperons-ostrogi.pl
www.eperons-ostrogi.pl

CITI BANK HANDLOWY, WYDAWNICTWO EPERONS-OSTROGI
67 1030 0019 0109 8503 0010 1111

II. ZASADY ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI


1. Księgarnia prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sieci Internet;

2. Zamówienia przyjmowane są przez Księgarnię za pośrednictwem strony internetowej Księgarni;

3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;

4. Zawartość koszyka Klient [zwany dalej „Zamawiającym”] może sprawdzić w każdym momencie
po kliknięciu na przycisk „Koszyk";

5. Cena towaru – wskazana w jego opisie na stronie www.eperons-ostrogi.com.pl – staje się wiążąca
dla Zamawiającego w chwili złożenia zamówienia danego towaru;

6. Przez złożenie zamówienia rozumie się wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się
na stronach księgarni i przesłanie go do www.eperons-ostrogi.pl;

7. Składając zamówienie przez formularz dostępny na stronie Księgarni Zamawiający zawiera
z Wydawnictwem umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów;

8. Zamawiający zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia
formularza zamówienia;

9. Zamawiający dokonuje w zamówieniu wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazuje
adres wysyłki i dane kontaktowe. Następnie potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem Księgarni i jego akceptację;

10. Na zamówione książki wystawiany jest paragon lub – na życzenie Zamawiającego – faktura VAT;

11. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o wcześniejsze wskazanie tej okoliczności w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie opcji dotyczącej otrzymania faktury;

12. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający
przyjęcie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie
mogło nie zostać przyjęte do realizacji;

13. Mail potwierdzający zamówienie zawiera informacje na temat:

a. imienia i nazwiska (nazwy), adresu zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organu, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numeru,
pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

b. istotnych właściwości świadczenia i jego przedmiotu,

c. ceny obejmującej wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki,

d. zasady zapłaty ceny,

e. kosztów oraz terminu i sposobu dostawy,

f. prawa odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków od tego prawa,

g. miejscu i sposobie składania reklamacji.

14. Księgarnia akceptuje następujące formy płatności: przelew na konto Księgarni;

15. Księgarnia zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz, w przypadku wątpliwości co do rzetelności zamówienia, prawo jego anulowania;

16. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Wydawnictwa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Księgarnię. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych;

17. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku;

18. Z zastrzeżeniem par. 17, realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu 48 godzin od zaksięgowania
wpłaty lub autoryzacji wszystkich danych dotyczących zapłaty;

19. Zamówienie realizowane jest pod warunkiem, że książki są dostępne w Księgarni. W przypadku niedostępności części książek objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia
i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja
lub anulowanie całości zamówienia);

20. Możliwa jest zmiana zamówienia do momentu wystawienia faktury, oraz wycofanie zamówienia
do momentu wysłania książek. W celu zmiany lub rezygnacji należy skontaktować się z Księgarnią pod adresem ksiegarnia@eperons-ostrogi.pl;

21. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia;

22. Ceny książek w Księgarni wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane
ceny nie obejmują kosztów przesyłki;

23. Księgarnia zastrzega sobie prawo zmiany cen książek. Zmiana nie dotyczy zamówień przyjętych
do realizacji;

24. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych książek z oferty bez uprzedzenia;

III. KOSZTY WYSYŁKI

1. Księgarnia pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do zamawiającego. Opłata ta
uzależniona jest od wagi przesyłki oraz cennika Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej;

2. Aktualne opłaty za przesyłkę w kraju znajdują się na stronie Wydawnictwa (lub alternatywnie na stronie Poczty Polskiej);

3. Opłata może ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez Pocztę Polską i/lub firmę kurierską;

4. Koszt przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia;

IV. TERMIN DOSTAWY

1. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy.
Czas dostawy uzależniony jest od wyboru opcji przesyłki;

2. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie książek lub opóźnienie w dostawie
spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego;

3. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską
i/lub firmę kurierską;

V. PRAWO ODSTĄPIENIA UMOWY

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu przysługuje jako konsumentowi prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 10 dni, liczonym od dnia dostarczenia towaru Zamawiającemu. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 10 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je wraz ze zwracanym towarem na adres Wydawnictwa;

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Zamawiającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia towaru Zamawiającemu;

3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony;

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu jako konsumentowi w wypadkach:

a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

b. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

d. dostarczania prasy;

5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Księgarnia dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Księgarni towaru na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy podany przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zwrotu towaru Księgarni;

6. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Księgarni towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Zamawiający pokrywa sam
i nie podlega on zwrotowi;

7. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość
i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Zamawiającego przez Księgarnię ponosi Zamawiający;

VI. REKLAMACJE

1. Reklamowany przez Zamawiającego produkt (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym
zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać niezwłocznie na adres Wydawnictwa
z dopiskiem: „Reklamacja”;

2. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Księgarni za pobraniem. Księgarnia
rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Księgarnię przesyłki z reklamowanym produktem;

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą
rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki;

4. W przypadku uznania przez Księgarnię reklamacji Zamawiającego, wadliwy produkt zostanie
wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Księgarnia wedle życzenia Zamawiającego zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Księgarni produkty lub zwróci Zamawiającemu cenę towaru;

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy z dn. 02/03/2000 o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego;

2. Postanowienia Regulaminu Księgarni rozdziału II pkt. 13 i V - "Prawo odstąpienia od umowy" nie mają zastosowania w przypadku klientów Księgarni nie będących konsumentami;

3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu;

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/11/2014.

Dalej

Bestsellery
Śmierć Katedr
Śmierć Katedr
35,00zł
30,00zł
Księgarnia
Autorzy